Kurs i nasjonale fag

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. 

Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger må i tillegg gjennomføre den delen av kurset som dreier seg om medikamenthåndtering og medikamentregning.

Prisen for kurs i nasjonale fag er 15 900 kr.

Prisen for kurs i nasjonale fag med medikamenthåndtering og medikamentregning er 25 500 kr

Våren 2023 er det planlagt kurs i Tromsø, Trondheim, Bergen, Arendal, Sandefjord og Oslo. 

Om studiet

Dette lærer du

Kurset er delt inn i fire hovedemner.

Oppbyggingen og organiseringen av helse- og sosialtjenesten

Emnet tar for seg struktur, definisjoner og begreper, finansiering og prioriteringer, forebyggende helsearbeid samt yrkesspesifikk rolle og funksjon med fokus på:

  • Spesialisthelsetjenesten
  • Kommunehelsetjenesten
  • Pasient- og brukerorganisasjoner

Helse- og sosialrett

Emnet handler om relevante lover og forskrifter med vekt på dokumentasjon, taushetsplikt, pasientrettigheter og relevante trygdeordninger. Vi ser spesielt på lov om helsepersonell, lov om pasientrettigheter og folketrygdloven

Kulturforståelse

Emnet tar for seg yrkesetiske retningslinjer, norske tradisjoner, kosthold og væremåte og den norske velferdsstaten.

Nasjonale satsingsområder

Dette emnet omhandler prioriterte områder innen helsetjenesten som psykisk helsevern, rusomsorg, eldreomsorg, kreftomsorg, og habilitering / rehabilitering

Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger skal i tillegg ta emnet

Medikamenthåndtering og medikamentregning

Emnet tar for seg regelverk, rekvireringsrett og praktisk legemiddelregning

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har helsefaglig utdanning fra land utenfor EØS-området og trenger norsk autorisasjon slik at du kan bruke kompetansen din også i Norge.

Ved ledige plasser er kurset også åpent for tilsvarende profesjoner med utdanning fra land innenfor EØS-området, og for de med utdanning fra land utenfor EØS-området som har fått autorisasjon tidligere, men nå ønsker å gjennomføre kurs i nasjonale fag.

Du må ha grunnleggende datakunnskap da mye informasjon, kommunikasjon, innleveringer og veiledning vil være nettbasert.

Opptakskrav

  1. Avgjørelse fra Helsedirektoratet om at søkeren må gjennomføre kurs i nasjonale fag og eventuelt kurs i legemiddelhåndtering for å kunne oppnå autorisasjon. Helsepersonell som ikke trenger å gjennomføre kurs i nasjonale fag for å oppnå autorisasjon, kan likevel få opptak til kurset dersom det er kapasitet. Eller vedtak om innvilget lisens for gjennomføring av tilleggskravet turnus eller tilsvarende veiledet praksis (gjelder kun kiropraktor, fysioterapeut og ortopediingeniør)
  2. Du må bestå en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er Test i norsk – høyere nivå, også kalt Bergenstesten (bestått både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX) med B2 på alle delprøver.

Søkerne kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Alternativ dokumentasjon til norskprøve på B2-nivå

Dersom du ikke har dokumentasjon som beskrevet ovenfor, men mener du er på B2-nivå i norsk kan du melde deg opp til Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten) eller Norskprøvene.

NB: Prøvebevis eller bekreftelser fra utenlandske språkskoler godtas ikke som dokumentasjon.

Gjennomføring

Kurs i nasjonale fag gjennomføres som kombinert undervisning med tre obligatoriske samlinger. Totalt 7 dager på samling for de som skal ta fire emner og 12 dager for de som skal ta alle de fem emnene. (3/5 + 2/4 dager + 2/3 dager.)

Mellom samlingene er det to perioder på fem uker med nettundervisning og egenstudier. Nettundervisningen og egenstudiene kan kombineres med jobb. Undervisningen er basert på forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, egenstudier og oppgaveløsing. Kurset varer totalt  13 uker.

Lærere

Kurslederne våre har høyere utdanning innen helsefag. I tillegg vil du møte en rekke forelesere med spisskompetanse innen emner som helserett, helseøkonomi, farmasi, smittevern og etikk.

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil mange av dem ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i nasjonale fag (4 timer)

Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger skal i tillegg avlegge eksamen i medikamenthåndtering og praktisk medikamentregning (3 timer)

Arbeidskrav

I løpet av kurset skal du levere inn fem individuelle oppgaver og to gruppeoppgaver. Disse må være godkjent for at du skal kunne avlegge eksamen.

Hvis du skal ta eksamen i medikamenthåndtering og medikamentregning skal du i tillegg levere en individuell oppgave og gjennomføre to flervalgstester som forberedelse til eksamen.

Du har valgt:

Kurs i nasjonale fag Oslo V2023

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger må i tillegg gjennomføre den delen av kurset som dreier seg om medikamenthåndtering og medikamentregning. Prisen for kurs i nasjonale fag er 15 900 kr. Prisen for kurs i nasjonale fag med legemiddelhåndtering er 25 500 kr.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Oslo
Samlet pris:
25500
Undervisningstimer:
56
Start:
Kvalifiserte søkere: Start 6. februar, med fysiske samlinger i uke 6 og uke 12 i Nydalen og digitalt i uke 18. Eksamens tas lokalt i Oslo
Slutt:
11.05.2023
Påmeldingsfrist
15.01.2023
Kursid:
3811950484

Lignende kurs

Kurs i nasjonale fag Sandefjord V2023

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger må i tillegg gjennomføre den delen av kurset som dreier seg om medikamenthåndtering og medikamentregning. Prisen for kurs i nasjonale fag er 15 900 kr. Prisen for kurs i nasjonale fag med legemiddelhåndtering er 25 500 kr.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Sandefjord
Samlet pris:
25500
Undervisningstimer:
56
Tidspunkt:
09.15 - 16.15
Start:
Start 6. februar, Fysiske samlinger i uke 6 og uke 12 + uke 18 som går digitalt. Eksamens tas lokalt i Sandefjord
Slutt:
11.05.2023
Påmeldingsfrist
15.01.2023
Kursid:
3811973221