Kurs i nasjonale fag

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området.

For farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger inkluderer kurset også legemiddelhåndtering.  

Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. Da gjelder den høyeste kursavgiften.

Høsten 2017 er det planlagt kurs i Oslo, Hamar, Sandefjord, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. 

Pris med legemiddelhåndteringkr. 9 200 /13 100
Pris uten legemiddelhåndteringkr. 8 000 /11 500
Varighet10 uker
Søknadsfrist15. august

Om studiet

Dette lærer du

Kurset er delt inn i fem hovedemner:

Oppbyggingen og organiseringen av helse- og sosialtjenesten

Emnet tar for seg struktur, definisjoner og begreper, finansiering og prioriteringer, forebyggende helsearbeid samt yrkesspesifikk rolle og funksjon med hovedfokus på:

  • Spesialisthelsetjenesten
  • Kommunehelsetjenesten
  • Pasient- og brukerorganisasjoner

Helse- og sosialrett

Emnet handler om relevante lover og forskrifter med spesiell vekt på dokumentasjon, taushetsplikt, pasientrettigheter og relevante trygdeordninger. Vi ser spesielt på lov om helsepersonell, lov om pasientrettigheter og folketrygdloven

Kulturforståelse

Emnet tar for seg yrkesetiske retningslinjer, norske tradisjoner, kosthold og væremåte og den norske velferdsstaten.

Nasjonale satsingsområder

Under dette emnet ser vi på prioriterte områder innen helsetjenesten som psykisk helsevern, rusomsorg, eldreomsorg, kreftomsorg og habilitering / rehabilitering

Håndtering av legemidler (gjelder bare farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger)

Emnet tar for seg regelverk, rekvireringsrett og praktisk trening i legemiddelregning

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har helsefaglig utdanning fra land utenfor EØS-området og trenger norsk autorisasjon slik at du kan bruke kompetansen din også i Norge.

Ved ledige plasser er kurset også åpent for tilsvarende profesjoner med utdanning fra land innenfor EØS-området, og for profesjoner med utdanning fra land utenfor EØS-området som pga. søknadstidspunktet ikke er forpliktet til å gjennomføre kurs i nasjonale fag.

Opptakskrav

  1. Gyldig vedtak fra Helsedirektoratet/ Statens autorisasjonskontor (SAK) /om at søkeren må ta kurs i nasjonale fag.
    Søkere som allerede har autorisasjon sender i stedet kopi av denne.
  2. Norskkunnskaper på bestått norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR). «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (muntlig og skriftlig), med karakteren «bestått», norskprøven for voksne innvandrere (Kompetanse Norge)Vox med resultat B2, eller trinn 3 i norsk fra universitetet-/høgskole med karakter C eller bedre.

Unntak: Dersom du søkt autorisasjon før 1.1.2017, og har dokumentasjon på at du kan  norsk på B1 nivå, kan du få plass på kurset etter en individuell vurdering av norskferdigheter, dersom det er ledige plasser.

Søkerne kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Alternativ dokumentasjon som tilsvarer norskprøve på B2-nivå

Gjennomføring

Kurs i nasjonale fag gjennomføres som kombinert undervisning med to samlinger (4/3 + 3 dager) og åtte uker nettundervisning og egenstudier mellom de to samlingene, i alt ti uker. Nettundervisningen og egenstudiene kan kombineres med full jobb. På første samling vil en del av forelesningene overføres på storskjerm.

Undervisningen er basert på forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, og oppgaveløsing. Det er obligatorisk frammøte på samlingene. 

Lærere

Kurslederne våre har høyere utdanning innen helsefag. I tillegg vil du møte en rekke forelesere med spisskompetanse innen emner som helserett, helseøkonomi, farmasi, smittevern og etikk.  

  

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i nasjonale fag (4 timer).

Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger skal i tillegg ta eksamen i legemiddelhåndtering og praktisk legemiddelregning (3 timer). 

Arbeidskrav

I løpet av kurset skal hver gruppe samarbeide om å besvare til sammen tre oppgaver.  Alle skal også levere tre individuelle besvarelser. Disse må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen.

De som skal ta eksamen i legemiddelhåndtering skal i tillegg ta en individuell flervalgstest i legemiddelhåndtering som forberedelse til eksamen.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Søk om plass

Velg sted, se pris og dato