Søkeresultat

Viser 130 treff på Finnsnes.

 • Driftsregnskap

  I dette emnet får du en innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begreper, modeller og sammenhenger. Du vil lære å bruke å bruke relevant programvare for økonomisk analyse og presentasjon, og emnet gir deg et godt grunnlag for studier i andre økonomifag.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Lønnsarbeid

  I dette emnet går vi gjennom regler knyttet til arbeidsforhold, først og fremst arbeidstakers rettigheter i forhold til lønn, godtgjørelser, og trygderettigheter. Vi legger også vekt på relevante bestemmelser knyttet til arbeidsgivers behandling om skatt og avgifter i lønnsforhold.

 • Arbeidsrett II

  Arbeidsrett II gir deg en oversikt over den kollektive arbeidsretten, det vil si inngåelse og revisjon av tariffavtaler (binding, ufravikelighet, fredsplikt mv). I tillegg omfatter faget kravene til arbeidsmiljøet og aktuelle rettsregler i forbindelse med nedbemanning, omstruktureringer og oppsigelser.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Skatterett

  Skatterett omhandler skattemessige regler for næringsdrivende og beskatning av små og mellomstore virksomheter og gir en basisinnsikt i skatterettslige problemstillinger.Emnet er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper innen skatterett, særlig med sikte på de sentrale reglene om skattlegging av virksomhet og betydningen av at virksomhet drives i ulike selskapsformer. En elementær innføring i internasjonal skatterett vil også bli berørt. Emnet kan tas frittstående eller som en del av en årsenhet. Vi gjennomfører emnet i samarbeid med Nord universitet. 

 • Markedsføring

  I dette emnet  går vi gjennom forhold som påvirker etterspørselen etter produkter og tjenester, og prosesser som kan bidra til å utvikle virksomhetens markedstilbud. Vi legger vekt på allmenne modeller, teorier og maler innen sentrale områder av markedsføringsfaget.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Regnskapsanalyse og verdsetting

  Emnet Regnskapsanalyse og verdsetting gir kunnskap om, og gjør deg i stand til å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Arbeidsrett I

  Arbeidsrett I omhandler rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi ser blant annet på reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, i tillegg til partenes rettigheter og plikter i den tiden arbeidsforholdet består.Emnet kan tas frittstående eller som en del av en årsenhet. Vi gjennomfører emnet i samarbeid med Nord universitet. 

 • Helserett

  I dette emnet får du grunnleggende kunnskaper om det offentlige helsevesenet, om helsearbeidernes rettsstilling, og om pasientenes rettigheter, herunder om rett til forsvarlig helsehjelp, selvbestemmelsesrett, krav på integritet og vern ved tvangsbehandling.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Helserett JUR1550 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

 • Introduksjon i forvaltningsrett

  Emnet beskriver hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett og gir deg en kortfattet innføring i juridisk metode.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Introduksjon i forvaltningsrett JUROFF1201 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

 • Barnerett

  Dette emnet går på tvers av ulike rettsområder. Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon behandles regler fra familierett, barnevernrett, annen velferdsrett, strafferett og ulike deler av den spesielle forvaltningsrett. Siktemålet er dels å gi en generell forståelse av barns rettslige stilling, dels å gi kunnskap som kan være praktisk brukbar i arbeid med juridiske problemstillinger som gjelder barn.Hovedvekten i emnet ligger på FNs barnekonvensjon og dens gjennomføring i norsk rett, reglene for forholdet mellom barn og foreldre (barneloven) og reglene om det offentliges inngrep i dette forholdet (barnevernloven). I tilknytning til barnevernet har også Den europeiske menneskerettskonvensjon en sentral plass.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Barnerett JUR1970 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).