Søkeresultat

Viser 127 treff på Finnsnes.

 • Arbeidsrett II

  Arbeidsrett II gir deg en oversikt over den kollektive arbeidsretten, det vil si inngåelse og revisjon av tariffavtaler (binding, ufravikelighet, fredsplikt mv). I tillegg omfatter faget kravene til arbeidsmiljøet og aktuelle rettsregler i forbindelse med nedbemanning, omstruktureringer og oppsigelser.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Regnskap

  Emnet gir deg en innføring i finansregnskapets innhold, grunnleggende regnskapsprinsipper og sentrale vurderingsregler. I tillegg lærer du å føre og avslutte et enkelt regnskap.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Prosjektledelse

  I dette emnet får du innsikt og forståelse av vesentlige sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse. Du får også innføring i ulike typer verktøy for å styre og lede prosjekter.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Barnerett

  Dette emnet går på tvers av ulike rettsområder. Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon behandles regler fra familierett, barnevernrett, annen velferdsrett, strafferett og ulike deler av den spesielle forvaltningsrett. Siktemålet er dels å gi en generell forståelse av barns rettslige stilling, dels å gi kunnskap som kan være praktisk brukbar i arbeid med juridiske problemstillinger som gjelder barn.Hovedvekten i emnet ligger på FNs barnekonvensjon og dens gjennomføring i norsk rett, reglene for forholdet mellom barn og foreldre (barneloven) og reglene om det offentliges inngrep i dette forholdet (barnevernloven). I tilknytning til barnevernet har også Den europeiske menneskerettskonvensjon en sentral plass.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Barnerett JUR1970 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

 • Jusstudiet i Trondheim: 1. avdeling rettsvitenskap

  1. avdeling er en introduksjon til studiet i rettsvitenskap. Du får  innføring i sentrale områder fra privatrett og lærer om rettssystemets oppbygging, regler og sammenhenger innen blant annet fagområdene rettskildelære, avtale- og kjøpsrett,  erstatningsrett og familie- og arverett.Studietilbudet forbereder deg til privatisteksamen ved Universitetet i Oslo (UiO).

 • Helserett

  I dette emnet får du grunnleggende kunnskaper om det offentlige helsevesenet, om helsearbeidernes rettsstilling, og om pasientenes rettigheter, herunder om rett til forsvarlig helsehjelp, selvbestemmelsesrett, krav på integritet og vern ved tvangsbehandling.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Helserett JUR1550 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

 • Introduksjon i forvaltningsrett

  Emnet beskriver hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett og gir deg en kortfattet innføring i juridisk metode.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Introduksjon i forvaltningsrett JUROFF1201 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).