Søkeresultat

Viser 117 treff på Finnsnes.

 • Skatterett

  Skatterett omhandler skattemessige regler for næringsdrivende og beskatning av små og mellomstore virksomheter og gir en basisinnsikt i skatterettslige problemstillinger.Emnet er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper innen skatterett, særlig med sikte på de sentrale reglene om skattlegging av virksomhet og betydningen av at virksomhet drives i ulike selskapsformer. En elementær innføring i internasjonal skatterett vil også bli berørt. Emnet kan tas frittstående eller som en del av en årsenhet. Vi gjennomfører emnet i samarbeid med Nord universitet. 

 • Markedsføring

  I dette emnet  går vi gjennom forhold som påvirker etterspørselen etter produkter og tjenester, og prosesser som kan bidra til å utvikle virksomhetens markedstilbud. Vi legger vekt på allmenne modeller, teorier og maler innen sentrale områder av markedsføringsfaget.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Regnskap

  Emnet gir deg en innføring i finansregnskapets innhold, grunnleggende regnskapsprinsipper og sentrale vurderingsregler. I tillegg lærer du å føre og avslutte et enkelt regnskap.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Prosjektledelse

  I dette emnet får du innsikt og forståelse av vesentlige sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse. Du får også innføring i ulike typer verktøy for å styre og lede prosjekter.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Innovasjon og entreprenørskap - årsenhet

  Studiet gir deg en faglig base som skaper trygghet i en innovasjonsprosess. Vi legger vekt på en praktisk tilnærming til fagene, der du gjerne bringer din egen bedrift eller ditt eget prosjekt inn i studiehverdagen.Årsenheten gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Arbeidsrett II

  Arbeidsrett II gir deg en oversikt over den kollektive arbeidsretten, det vil si inngåelse og revisjon av tariffavtaler (binding, ufravikelighet, fredsplikt mv). I tillegg omfatter faget kravene til arbeidsmiljøet og aktuelle rettsregler i forbindelse med nedbemanning, omstruktureringer og oppsigelser.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Lønnsarbeid

  I dette emnet går vi gjennom regler knyttet til arbeidsforhold, først og fremst arbeidstakers rettigheter i forhold til lønn, godtgjørelser, og trygderettigheter. Vi legger også vekt på relevante bestemmelser knyttet til arbeidsgivers behandling om skatt og avgifter i lønnsforhold.