Søkeresultat

Viser 127 treff på Finnsnes.

 • Kurs i personvernloven

  En gladmelding: fra 2018 av eier du dine data selv, og kundens rettigheter er tydelig styrket.Men hva betyr det for bedriftene? Hva må endres i din bedrift for å tilfredsstille det nye lovverket?EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018, og erstatter da dagens regelverk.

 • Strategi

  I dette faget får du innføring i strategisk analyse, strategisk tenkning og tilnærming. I emnet legges det  også vekt på strategiske planprosesser i en virksomhet.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Endringsledelse

  I dette faget får du kunnskap om og innsikt i hvordan du skal lede endringsprosesser i bedriften.Studiet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Driftsregnskap

  I dette emnet får du en innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begreper, modeller og sammenhenger. Du vil lære å bruke å bruke relevant programvare for økonomisk analyse og presentasjon, og emnet gir deg et godt grunnlag for studier i andre økonomifag.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Lønnsarbeid

  I dette emnet går vi gjennom regler knyttet til arbeidsforhold, først og fremst arbeidstakers rettigheter i forhold til lønn, godtgjørelser, og trygderettigheter. Vi legger også vekt på relevante bestemmelser knyttet til arbeidsgivers behandling om skatt og avgifter i lønnsforhold.

 • Skatterett

  Skatterett omhandler skattemessige regler for næringsdrivende og beskatning av små og mellomstore virksomheter og gir en basisinnsikt i skatterettslige problemstillinger.Emnet er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper innen skatterett, særlig med sikte på de sentrale reglene om skattlegging av virksomhet og betydningen av at virksomhet drives i ulike selskapsformer. En elementær innføring i internasjonal skatterett vil også bli berørt. Vi gjennomfører emnet i samarbeid med Nord universitet. 

 • Markedsføring

  I dette emnet  går vi gjennom forhold som påvirker etterspørselen etter produkter og tjenester, og prosesser som kan bidra til å utvikle virksomhetens markedstilbud. Vi legger vekt på allmenne modeller, teorier og maler innen sentrale områder av markedsføringsfaget.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Regnskapsanalyse og verdsetting

  Emnet Regnskapsanalyse og verdsetting gir kunnskap om, og gjør deg i stand til å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Arbeidsrett I

  Arbeidsrett I omhandler rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi ser blant annet på reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, i tillegg til partenes rettigheter og plikter i den tiden arbeidsforholdet består.Vi gjennomfører emnet i samarbeid med Nord universitet. 

 • Finansiering og investering

  Emnet gir deg en innføring i grunnlaget for tidsverdien av penger, risikojusterte avkastningskrav og relasjonen mellom bruk av netto nåverdi som beslutningskriterium for investeringer og eiernes økonomiske interesser i foretaket.Dette emnet gir deg en grunnleggende kunnskap om finansiering og investering og om ulike beslutningskriterier, risikovurderinger og analyser som inngår i vurderingen av  investerings- og finansieringsprosjekter.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.