Søkeresultat

Viser 109 treff på Finnsnes.

 • Arbeidsrett II

  Arbeidsrett II gir deg en oversikt over den kollektive arbeidsretten, det vil si inngåelse og revisjon av tariffavtaler (binding, ufravikelighet, fredsplikt mv). I tillegg omfatter faget kravene til arbeidsmiljøet og aktuelle rettsregler i forbindelse med nedbemanning, omstruktureringer og oppsigelser.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Arbeidsrett I

  Arbeidsrett I omhandler rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi ser blant annet på reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, i tillegg til partenes rettigheter og plikter i den tiden arbeidsforholdet består.Emnet kan tas frittstående eller som en del av en årsenhet. Vi gjennomfører emnet i samarbeid med Nord universitet. 

 • Skatterett

  Skatterett omhandler skattemessige regler for næringsdrivende og beskatning av små og mellomstore virksomheter og gir en basisinnsikt i skatterettslige problemstillinger.Emnet er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper innen skatterett, særlig med sikte på de sentrale reglene om skattlegging av virksomhet og betydningen av at virksomhet drives i ulike selskapsformer. En elementær innføring i internasjonal skatterett vil også bli berørt. Emnet kan tas frittstående eller som en del av en årsenhet. Vi gjennomfører emnet i samarbeid med Nord universitet. 

 • Bygge- og entrepriserett

  Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.De offentligrettslige sider ved byggeprosessen, så som forholdet til plan- og bygningsloven faller utenfor fagområdet.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Bygge- og entrepriserett JUR1220 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

 • Trygderett

  I dette emnet får du grunnleggende kunnskaper om og innsikt i folketrygdsystemet, særlig om uførepensjon, om trygderettighetenes grunnlovsvern og om hvordan man løser trygderettslige spørsmål.Trygderetten inneholder regler om økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Emnet skal gi studentene solide kunnskaper og grundig forståelse når det gjelder sentrale problemstillinger, grunnbegreper og hovedprinsipper i folketrygdsystemet. Hovedvekten legges på trygderettighetenes grunnlovsvern, pensjonsordningene og sykdomsbaserte trygdeytelser.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Trygderett JUR1960 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

 • Barnerett

  Dette emnet går på tvers av ulike rettsområder. Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon behandles regler fra familierett, barnevernrett, annen velferdsrett, strafferett og ulike deler av den spesielle forvaltningsrett. Siktemålet er dels å gi en generell forståelse av barns rettslige stilling, dels å gi kunnskap som kan være praktisk brukbar i arbeid med juridiske problemstillinger som gjelder barn.Hovedvekten i emnet ligger på FNs barnekonvensjon og dens gjennomføring i norsk rett, reglene for forholdet mellom barn og foreldre (barneloven) og reglene om det offentliges inngrep i dette forholdet (barnevernloven). I tilknytning til barnevernet har også Den europeiske menneskerettskonvensjon en sentral plass.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Barnerett JUR1970 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

 • Patent- og varemerkerett

  Emnet omhandler rettsreglene om næringslivets kjennetegn, dvs. vernet for varemerker og andre varekjennetegn, firma og forretningsnavn for øvrig, og rettsreglene om patent på tekniske oppfinnelser.Du får kunnskap om sentrale immaterialrettslige fag, og et godt grunnlag for arbeid med immaterialrett i praksis, som advokat, rådgiver eller i forvaltningen.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Patent- og varemerkerett JUR1820 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

 • Introduksjon i forvaltningsrett

  Emnet beskriver hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett og gir deg en kortfattet innføring i juridisk metode.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Introduksjon i forvaltningsrett JUROFF1201 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

 • Helserett

  I dette emnet får du grunnleggende kunnskaper om det offentlige helsevesenet, om helsearbeidernes rettsstilling, og om pasientenes rettigheter, herunder om rett til forsvarlig helsehjelp, selvbestemmelsesrett, krav på integritet og vern ved tvangsbehandling.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Helserett JUR1550 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).