Søkeresultat

Viser 112 treff på Finnsnes.

 • Praktisk økonomi

  Emnet gir deg innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begreper og du lærer og gjennomføre enkle økonomiske analyser. I tillegg lærer du om budsjettering og resultat- og likviditetsstyring.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Regnskapsanalyse og verdsetting

  Emnet Regnskapsanalyse og verdsetting gir kunnskap om, og gjør deg i stand til å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Skatterett

  Skatterett omhandler skattemessige regler for næringsdrivende og beskatning av små og mellomstore virksomheter og gir en basisinnsikt i skatterettslige problemstillinger.Emnet er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper innen skatterett, særlig med sikte på de sentrale reglene om skattlegging av virksomhet og betydningen av at virksomhet drives i ulike selskapsformer. En elementær innføring i internasjonal skatterett vil også bli berørt. Emnet kan tas frittstående eller som en del av en årsenhet. Vi gjennomfører emnet i samarbeid med Nord universitet. 

 • Markedsføring

  I dette emnet  går vi gjennom forhold som påvirker etterspørselen etter produkter og tjenester, og prosesser som kan bidra til å utvikle virksomhetens markedstilbud. Vi legger vekt på allmenne modeller, teorier og maler innen sentrale områder av markedsføringsfaget.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Arbeidsrett I

  Arbeidsrett I omhandler rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi ser blant annet på reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, i tillegg til partenes rettigheter og plikter i den tiden arbeidsforholdet består.Emnet kan tas frittstående eller som en del av en årsenhet. Vi gjennomfører emnet i samarbeid med Nord universitet. 

 • Praktisk ledelse

  I dette faget får du innføring i grunnleggende organisasjonsteori og arbeids- og organisasjonspsykologi.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Regnskap

  Emnet gir deg en innføring i finansregnskapets innhold, grunnleggende regnskapsprinsipper og sentrale vurderingsregler. I tillegg lærer du å føre og avslutte et enkelt regnskap.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Strategi

  I dette faget får du innføring i strategisk analyse, strategisk tenkning og tilnærming. I emnet legges det  også vekt på strategiske planprosesser i en virksomhet.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Endringsledelse

  I dette faget får du kunnskap om og innsikt i hvordan du skal lede endringsprosesser i bedriften.Studiet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Barnerett

  Dette emnet går på tvers av ulike rettsområder. Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon behandles regler fra familierett, barnevernrett, annen velferdsrett, strafferett og ulike deler av den spesielle forvaltningsrett. Siktemålet er dels å gi en generell forståelse av barns rettslige stilling, dels å gi kunnskap som kan være praktisk brukbar i arbeid med juridiske problemstillinger som gjelder barn.Hovedvekten i emnet ligger på FNs barnekonvensjon og dens gjennomføring i norsk rett, reglene for forholdet mellom barn og foreldre (barneloven) og reglene om det offentliges inngrep i dette forholdet (barnevernloven). I tilknytning til barnevernet har også Den europeiske menneskerettskonvensjon en sentral plass.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Barnerett JUR1970 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).