Introduksjon i forvaltningsrett (10 sp)

Emnet beskriver hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett. På grunnlag av en kortfattet innføring i juridisk metode, skal faget gi forståelse av forvaltningsrettens begreper, perspektiver og rettsstruktur, samt utvikle evnen til å identifisere problemer og til å bruke reglene i praksis.

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Introduksjon i forvaltningsrett JUROFF1201 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Did you not find the course where you live?

Register your interest!

I want a
in

About the program

Dette lærer du

Du lærer og får en god forståelse av:

  • reglene om saksbehandling og offentlighet
  • reglene om klage
  • det rettslige grunnlaget (hjemmelen) for forvaltningens beslutninger
  • grensene for forvaltningens skjønnsfrihet
  • domstolenes kontroll med forvaltningen
  • reglene om ugyldighet

Du får i tillegg kjennskap til delegasjon og intern styring i forvaltningen, reglene om omgjøring og myndigheten til å stille vilkår til forvaltningsvedtak. Emnet omfatter også sentrale forbindelseslinjer mellom forvaltningsrett og statsforfatningsrett, hovedtrekkene i forvaltningens oppbygning og reglene om erstatning for forvaltningens virksomhet.

Oversikt over juridiske studietilbud innenfor en rekke fagområder.

Hvem er studiet for

Emnet passer for deg som jobber i kommunal eller statlig forvaltning, innenfor en rekke fagområder. En innføring i forvaltningsloven, offentlighetsloven og grunnleggende ulovfestede forvaltningsprinsipper vil bidra til å styrke din kompetanse og trygghet i saksbehandlingen uavhengig av saksområde og tidligere erfaring.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Men det en fordel med noe kjennskap til juridisk metode, eller praktisk erfaring fra fagområdet. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og bli tatt opp som enkeltemnestudent ved UiO. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Undervisning skjer via virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

Det virtuelle klasserommet skiller seg fra andre nettkurs fordi det benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent følger undervisningen i sanntid og er en aktiv del av klassen; du kan se og kommunisere med dine medstudenter og læreren. Dette fungerer enkelt og er like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Ved starten av hvert semester holder vi et informasjonsmøte på nett med praktisk informasjon om det å være nettstudent, og mulighet til å stille spørsmål til en studierådgiver.

  • Nettforelesninger - alle forelesninger vil være tilgjengelig via nett og du kan dermed følge dem når det passer for deg, og så mange ganger du ønsker.
  • Seminarer - vi arrangerer interaktive nettseminar for faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger.
  • Kollokviegrupper og individuell veiledning – vi legger til rette for interaktivt gruppearbeid med medstudenter. Seminarlederen er også tilgjengelig for den enkelte deltaker  for individuell veiledning.

Forelesere

Foreleserne og seminarlederne er erfarne jurister med relevant kompetanse innenfor dette fagområdet.

Financial support

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Exam

Du avlegger en 5 timers skriftlig eksamen ved Universitetet i Oslo som enkeltemnestudent.