Trygderett (10 studiepoeng)

Med trygderett får du grunnleggende kunnskaper om og innsikt i folketrygdsystemet, særlig om uførepensjon, om trygderettighetenes grunnlovsvern og om hvordan man løser trygderettslige spørsmål.

Emnet skal gi studentene solide kunnskaper og grundig forståelse når det gjelder sentrale problemstillinger, grunnbegreper og hovedprinsipper i folketrygdsystemet.

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Trygderett JUR1960 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Om studiet

Dette lærer du

 • om hovedprinsippene og grunnbegrepene i trygderetten
 • om folketrygdens regler om ytelser ved egen sykdom, redusert arbeidsevne, og alderdom: Sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon
 • om folketrygdens regler om dagpenger ved arbeidsløshet
 • om regler om ytelser knyttet til familiesituasjon: Stønader til dem som har aleneomsorg for barn, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, omsorgspenger og etterlatteytelser, samt kontantstøtte og barnetrygd
 • om NAV sin veiledningsplikt
 • om betydningen av andre normsystemer for folketrygdens ytelser: Menneskerettigheter, Grunnloven og EØS-rett
 • om trygderetten i et kjønnsperspektiv
 • å analysere og tolke sentrale bestemmelser i folketrygdloven ved hjelp av juridisk metode
 • å finne relevant rettskildemateriale, henvise til dette og framstille det slik at det er forståelig for andre
 • å avgjøre og begrunne konkrete saker om trygdeytelser
 • å diskutere trygderettslige spørsmål, herunder i lys av spørsmål om kjønnsdimensjoner og samsvar med menneskerettigheter, grunnlovsbestemmelser og EØS-rett
 • hvordan arbeide med trygderettslige problemstillinger i ulike yrkessituasjoner (NAV, advokatvirksomhet, forsikringsselskap eller andre som arbeider med trygderett)
 • hvordan oppdatere dine kunnskaper på trygderettens område

Oversikt over juridiske studietilbud innenfor en rekke fagområder.

Hvem er studiet for

Emnet passer for deg som jobber med trygderettslige problemstillinger og har behov for økt kompetanse innenfor dette fagområdet. Emnet er spesielt relevant for ansatte innenfor kommunal eller statlig forvaltning og ansatte i private eller offentlige virksomheter som gir veiledning og tilrettelegging for målgrupper i ulike livsfaser.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Men det er en fordel med noe kjennskap til juridisk metode, eller praktisk erfaring fra fagområdet.

Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og bli tatt opp som enkeltemnestudent ved UiO. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Undervisning skjer via virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

Det virtuelle klasserommet skiller seg fra andre nettkurs fordi det benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent følger undervisningen i sanntid og er en aktiv del av klassen; du kan se og kommunisere med dine medstudenter og læreren. Dette fungerer enkelt og er like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Ved starten av hvert semester holder vi et informasjonsmøte på nett med praktisk informasjon om det å være nettstudent, og mulighet til å stille spørsmål til en studierådgiver.

 • Nettforelesninger - alle forelesninger vil være tilgjengelig via nett og du kan dermed følge dem når det passer for deg, og så mange ganger du ønsker.
 • Seminarer - vi arrangerer interaktive nettseminar for faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger.
 • Kollokviegrupper og individuell veiledning – vi legger til rette for interaktivt gruppearbeid med medstudenter. Seminarlederen er også tilgjengelig for den enkelte deltaker  for individuell veiledning.

Forelesere

Foreleserne og seminarlederne er erfarne jurister med relevant kompetanse innenfor dette fagområdet.

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger en 4 timers skriftlig eksamen ved Universitetet i Oslo som enkeltemnestudent.

Lignende kurs

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12100
Undervisningstimer:
35
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Tor
Start:
12.01.2023
Slutt:
09.03.2023
Søknadsfrist
07.04.2022
Kursid:
3806540101