Jusstudiet i Trondheim: 1. avdeling rettsvitenskap

Jussen møter oss over alt! Ett år med jusstudier gir deg nyttig innsikt og forståelse for juridisk metode og kunnskap om jussen innenfor flere interessante fagområder.

Du får en innføring i juridisk metode og sentrale fagområder fra privatretten blant annet fagområdene avtale- og kjøpsrett, erstatningsrett og familie- og arverett og rettigheter knyttet til fast eiendom.

Studietilbudet forbereder deg til privatisteksamen ved Universitetet i Oslo (UiO).

Siste mulighet studieåret 2019/20 – UiO har varslet endringer i eksamensordningen fra og med høsten 2020, og at muligheten for ta eksamen som privatist faller bort.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Examen philosophicum (ex.phil.) – 10 stp

Exphil I forener temaene filosofi- og vitenskapshistorie ved å trekke frem historiske bidrag som er særlig egnet til å belyse vitenskapelig tenkemåtes filosofiske bakgrunn.

Exphil II gir en systematisk innføring i etikk hvor metaetikk, etiske teorier, anvendt etikk og feministisk etikk blir fremstilt fra et samtidsperspektiv.

 

Privatrett I omfatter emnene:

Praktisk rettskildelære – 1 stp

Praktisk rettskildelære gir deg en oversikt over mangfoldet av rettskilder og veier inn i rettskildene i Norge, i EU/EØS og i folkeretten; både i trykt og – ikke minst -  elektronisk form.

Avtale- og kjøpsrett – 10 stp

I avtaleretten er avtaleloven av 1918 og tolkningslæren sentral. Rettspraksis og juridisk teori har stor betydning for reglene om avtaleinngåelse.

Kjøpsrett gir deg en første innføring i de grunnleggende reglene om innhold og oppfyllelse av kontrakter. Kjøpsavtalen er en av de viktigste kontraktstypene.

Erstatningsrett – 9 stp

Her lærer du om reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontrakt, og regulerer forholdet mellom en som volder skade (skadevolder), og den som rammes av skaden (skadelidte).

 

Privatrett II utgjør 2. semester, og består av 3 emner:

Juridisk metodelære – 7 stp

I metodelæren skal du utvikle forståelse av grunntrekk i juridisk arbeids- og tenkemåte, og oppøve evnen til å stille juridiske spørsmål og til å finne, tolke og anvende rettsregler, generelt og i enkelttilfeller. Faget belyser spørsmål om juridisk metode og argumentasjon knyttet til både lovtolking og anvendelse av ulovfestet rett.

Familie- og arverett – 12 stp

I familierett lærer du om det økonomiske rettsforholdet mellom parter som lever i ekteskap og i samboerforhold. Du lærer også om reglene om avtaler mellom ektefeller. Reglene om inngåelse og oppløsning av ekteskapet danner en naturlig ramme rundt faget. Arveretten gir kunnskap om hva som skal skje med en persons formue og gjeld etter at vedkommende er død.

Fast eiendoms rettsforhold – 11 stp

Her får du en grunnleggende kunnskap om eiendomsretten og andre rettigheter i fast eiendom, og innsikt i rettsreglene om eiendomsrett til, og rettigheter i, fast eiendom. Du lærer om rettigheter i fast eiendom og fast eiendom som rettighetsobjekt.

Her leser du mer om studiet.

Hvem er studiet for

Nesten alle samfunnsområder blir styrt av rettsregler, og de fleste problemstillinger og spørsmål har en rettslig side ved seg. Jussen er gjennomgripende i samfunnet og juridiske kompetanse er derfor relevant om du ønsker å studere videre innenfor juridiske fag, eller vil ta juridiske studier som et supplement til studier innenfor andre fagområder.

Studietilbudet passer også for deg som ønsker eller har behov for juridiske fag som etter- eller videreutdanning innenfor det fagområdet du jobber, eller som ønsker å kvalifisere deg for nye jobbmuligheter hvor juridisk kompetanse er etterspurt.

Gjennomføring

Undervisningen er tilpasset studieplan for 1. år master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Studieopplegget består av forelesninger, seminarundervisning og kollokvie-/gruppearbeid. Det er i tillegg tilbud om flere oppgaveinnleveringer og individuell veiledning.

Det er mulig å delta som student på campus eller via løsningen «Virtuelt klasserom".

Undervisningen på campus foregår på ettermiddag/kveld.

Nettstudiet er spesielt tilpasset de som bor langt unna studiestedet. Som nettstudent får du opptak av forelesningene og deltar på interaktiv seminarundervisning og interaktivt gruppearbeid. Studietilbudet er tilsvarende det som tilbys ved campus.

Med virtuelt klasserom kan du være student når det passer deg, uansett hvor du er. Se nærmere om hvordan dette fungerer i praksis under overskriften Virtuelt klasserom i brosjyren som du finner lenke til på siden.

Studiet går over to semester.

Forelesere

Alle våre forelesere og seminarledere er jurister/advokater med relevant yrkespraksis, og god undervisningserfaring.

Finansiering

Studiet er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen på www.lanekassen.no

Eksamen

For å avlegge eksamen som privatist ved UiO med du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, og bli tatt opp som enkeltemnestudent.

1. år rettsvitenskap består av følgende eksamener:

EXPHIL03            Examen philosophicum (4 timer)

JUS 1111            Privatrett I (6 timer)

JUS1112             Privatrett II (6 timer)

Både JUS 1111 og JUS 1112 er tverrfaglige eksamener som omfatter alle emnene som inngår i hhv. Privatrett I og II.

Vi gjør oppmerksom på at UiO har gjort endringer som innebærer at siste frist for å avlegge eksamen i JUS 1111 (1. semester) er våren 2020.

Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Veien videre

Hvis du ønsker å fortsette på mastergraden i rettsvitenskap ved UiO, må du søke opptak til hele masterstudiet via Samordna Opptak.

Dersom du får plass på masterstudiet, vil du få fritak for de eksamener du allerede har bestått og blir innpasset i studiet på det nivået du har nådd.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss