Franskkurs – eksamensforberedende, nettbasert

Dette eksamensforberedende kurs i fransk er et nettbasert repetisjonskurs for deg som ønsker en grundig oppfriskning av det du har gjennomgått i tidligere undervisning. På kurset får du mulighet til å “tette hull”.
Du lærer om grunnleggende språklige strukturer, dagligliv og dagligdagse situasjoner og om språkområdets kultur knyttet til kompetansemålene nedenfor.

Om kurset

Dette lærer du

Kurset tar utgangspunkt i offentlig læreplan i fremmedspråk. Den består av fire kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er selve hovedkjernen i faget. Å lære fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Elevene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kommunisere hensiktsmessig både muntlig og skriftlig. Språket skal tas i bruk fra første stund både uten og med bruk av ulike medier og verktøy.

Interkulturell kompetanse

Kunnskap om og en utforskende tilnærming til andre språk, kulturer, levesett og tenkemåter åpner for nye perspektiver på verden og oss selv. Interkulturell kompetanse innebærer å utvikle nysgjerrighet på, innsikt i og forståelse av kulturelt og språklig mangfold, både lokalt og globalt, for å samhandle med andre.

Språklæring og flerspråklighet

Kunnskap om språk og utforsking av egen språklæring gjør elevene bedre i stand til å lære og forstå språk i et livslangt perspektiv. I møte med faget fremmedspråk er elevene allerede flerspråklige og har omfattende språklæringserfaring fra ulike kontekster. Ved at elevene overfører språkkunnskaper og språklæringserfaringer fra andre språk de kan og kjenner til, blir læringen mer effektiv og meningsfull.

Språk og teknologi

Å utforske og utnytte faglig relevant språkteknologi og nye medier gir utvidede muligheter for kreativ og kritisk læring, bruk og forståelse av språk, kommunikasjon og interkulturell kompetanse.

Hvem er kurset for

Kurset passer spesielt for deg som skal  gå opp til eksamen i fransk, for første gang eller fordi du vil forbedre karakteren. 

Gjennomføring

Kurset består av selvstudier ved hjelp av læringsplattformen Moodle. På Moodle finner du et utvalg av læringsressurser som uttaletrening og interaktive oppgaver. Nettlæreren gir deg fyldige tilbakemeldinger på de skriftlige innleveringene dine underveis i kurset og du får veiledning i hvordan du skal fortsette for å få god progresjon. 

Lærere

Kurset har dyktige nettlærere som gir deg en individuell og tilpasset veiledning, skreddersydd etter det spesielt du trenger å jobbe med. Alle våre nettlærere har fransk som morsmål, og har lang erfaring med å undervise.

Eksamen

Du får kursbevis dersom minimum 75 % av kurset er gjennomført. 

Du har valgt:

Fransk- eksamensforberedelse - nettstudier

Franskkurs- eksamensforberedende, nettbasertDette eksamensforberedende kurs i fransk er et nettbasert repetisjonskurs fordeg som ønsker en grundig oppfriskning av det du har gjennomgått i tidligereundervisning. På kurset får du mulighet til å tette hull.Du lærer omgrunnleggende språklige strukturer, dagligliv og dagligdagse situasjoner og omspråkområdets kultur knyttet til kompetansemålene nedenfor.Kurset er delt i 5kapitler som handler om familie, skolehverdag, ferie, fest og kultur. Det inneholderlese-, lytte-, skrive- og grammatikkoppgaver. I tillegg er det er 5innsendingsoppgaver som blir rettet og kommentert av lærer.  

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
2400
Kursid:
378