Høyere utdanning innen psykologi, pedagogikk, ledelse og jus

Søker du kompetanse i det å forstå, ivareta og utvikle mennesker i organisasjonen? Har du ønske om å forbedre din kommunikative og relasjonelle kompetanse? 

Hos Folkeuniversitetet finner du flere grunnleggende emner innen psykologi, pedagogikk, ledelse og coaching. Studiene er fleksible og lagt opp som deltidsutdanning, slik at du kan kombinere utdanning og arbeid.

Vi tilbyr innen psykologi, pedagogikk, ledelse:

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Søker du kompetanse i det å forstå, ivareta og utvikle mennesker i organisasjonen? Faget arbeids- og organisasjonspsykologi tar for seg det psykososiale arbeidsmiljøet innen ledelse, verdiskapning og helse i organisert arbeid. Studiet er lagt opp med helgesamlinger.

Motivasjonspsykologi

Faget gir en systematisk innføring i hvordan menneskelig motivasjon og ytelse er resultat av samhandling mellom individets adferd, personlige forhold og forhold i miljøet. Hovedvekten legges på de tankemessige prosessers betydning, slik som strategier (læringsstrategier og kognitive strategier), egne forventninger og mestring samt egne årsaksforklaringer ved suksess eller nederlag i skole, arbeid og på andre prestasjonsrelaterte områder. 

Personalpsykologi

Personalpsykologi er sentralt innen det arbeidspsykologiske feltet hvor fokus er på individet i organisasjonen og oppfølgingen av den enkelte som medarbeider. Faget består av to emnefelt: individets forutsetninger for rollen som medarbeider og organisasjonenes håndtering av den enkelte som medarbeider. Gjennom studiet får du en grunnleggende innføring i sentrale personalpsykologiske emner, herunder individuelle faktorer som påvirker individets opplevelse, adferd og prestasjoner i en gitt organisasjon, og på tvers av organisasjonen.

Coaching- og relasjonsledelse

Dette lederutviklingsprogrammet på 15+15+30 studiepoeng, er utviklet for at ledere i private og offentlige bedrifter, virksomheter og organisasjoner skal gis muligheter til å forbedre sin kommunikative og relasjonelle kompetanse, gjennom å ta i bruk en coachende lederstil. Coaching handler kort fortalt om hvordan man som leder skal kunne få det beste ut av den enkelte medarbeider. Dette studiet gir deg gode verktøy og nyttig kunnskap og er anbefalt for både ledere og mellomledere. 

Veiledning og coaching

Studiet egner seg for deg som har veiledning eller coaching, som en del av dine arbeidsoppgaver. Studiet veksler mellom teoretiske innføringer, diskusjoner og praktiske øvelser. Refleksjoner over gjennomføring av veiledning og coaching samt egen rolle som veileder og coach står sentralt. 

Innføring i spesialpedagogikk

Studiet er for deg som jobber med opplæring eller med tilrettelegging for barn, unge eller voksne med særskilte behov for eksempel innen skole, barnehage, idrett og annen frivillig virksomhet. Du lærer hvordan du kan legge til rette for utvikling, trivsel og vekst i samsvar med individuelle forutsetninger og behov.

Hva vi tilbyr innen jus:

Jus for ledere

På dette kurset får du en innføring i sentrale lover og regler innenfor forretningsjus. Du får innsikt i den rettslige reguleringen, og en innføring i hvordan reglene skal forstås.

Barnerett

Dette emnet går på tvers av ulike rettsområder. Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon behandles regler fra familierett, barnevernrett, annen velferdsrett, strafferett og ulike deler av den spesielle forvaltningsrett. 

Folkerett

Faget skal gi en generell innføring i folkeretten, og i samspillet mellom folkeretten og norsk rett.

Bygge- og entrepriserett

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.

Kommunalrett

Kommunalrett omhandler rettsreglene om lokalt og regionalt demokrati og gir innsikt i spenningsfeltet mellom kommunalt selvstyre og statlig styring. Kommuner og fylkeskommuner er egne rettssubjekter med egen folkevalgt ledelse. De er ikke en del av statsforvaltningen, men har likevel ansvar for store deler av de oppgavene som er lagt til den offentlige forvaltningen i Norge.

Konflikthåndtering

Emnet tar for seg flere typer konflikter som kombinerer faglige perspektiver fra juss, psykologi og rettssosiologi. Konflikteksemplene vil hentes fra ulike rettsområder, blant annet erstatningsretten, kontraktsretten, familieretten, forvaltningsretten og strafferetten.

Patent- og varemerkerett

Emnet omhandler de sentrale rettsreglene om vern for immaterielle verdier, nærmere bestemt om varemerker og andre forretningskjennetegn, om produktdesign og om oppfinnelser.

Skatterett

Skatterett omhandler inntektsskatterett. Det er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper, særlig med sikte på personbeskatning og beskatning av kapitalinntekter og -utgifter i norsk rett. 

Trygderett

Med trygderett får du grunnleggende kunnskaper om og innsikt i folketrygdsystemet, særlig om uførepensjon, om trygderettighetenes grunnlovsvern og om hvordan man løser trygderettslige spørsmål.

Utlendingsrett

Med utlendingsrett får du grunnleggende kunnskap om reglene for adgang til og opphold i Norge. Emnet omhandler kriteriene for beskyttelse: asyl, vern mot forfølgelse, og opphold på humanitært grunnlag.

Arbeidsrett individuell del

Emnet gir deg en innføring i rettigheter og plikter for partene i arbeidslivet. Du lærer om rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere (den individuelle arbeidsavtale), herunder rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem. Du får innsikt i rammebetingelsene for personalarbeid i privat og offentlig sektor. 

Arbeidsrett kollektiv del

Dette emnet omhandler den norske kollektive arbeidsretten, men tar også hensyn til den internasjonale reguleringen på området. Du lærer om regler som gjelder arbeidslivets organisasjoner, systemet for fastsettelse av arbeidsvilkårene gjennom tariffavtale, den så kalte frontfagsmodellen, og bruk av arbeidskamp. 

Helserett

Helseretten handler om rettsregler knyttet til sykdom og helse. Det legges stor vekt på rettighetsbegrepet, herunder pasienters rett til helsetjenester, og kravet til forsvarlighet og andre krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Videre legges vekt på vurderinger av rettssikkerhetsspørsmål, særlig ved behandling av pasientklager og ved bruk av tvang overfor pasienter med psykisk sykdom.

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er et tilbud til deg som ønsker å forstå rettsreglene i offentlig forvaltning, og de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen.