Slakter

Kurset er for deg som har allsidig erfaring innenfor slaktefaget, og som ønsker fagbrev. Du lærer om driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrottene for videre bearbeiding.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Om kurset

Dette lærer du

Utdanningen følger offentlig læreplan i slakterfaget. Den består av fire kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Håndtering av levende dyr og håndverksferdigheter

Kjerneelementet håndtering av levende dyr og håndverksferdigheter handler om forståelse av slaktedyrenes naturlige atferd og trygg og sikker håndtering av dyr fram til avliving. Videre handler det om ulike slaktetradisjoner og om forståelse av dilemmaer knyttet til behandling av levende dyr og slakting. Håndtering av levende dyr og håndverksferdigheter omfatter valg av ulike bedøvings- og slaktemetoder, teknologi, arbeidsteknikker og godt håndlag. Kjerneelementet handler også om bruk og vedlikehold av redskaper, maskiner og utstyr.

Kvalitet og trygg mat

Kjerneelementet kvalitet og trygg mat handler om personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Videre handler det om renholdsrutiner og sterilisering, om håndtering av risikofylt materiale og om retningslinjer for vare- og personflyt mellom rene og urene soner. Det handler også om klargjøring av produkter for videreforedling og salg og om å følge virksomhetens kvalitetssystem. Kvalitet og trygg mat omfatter også lover og forskrifter som regulerer slakting, produksjon og omsetning av kjøtt.

Bærekraftig produksjon

Kjerneelementet bærekraftig produksjon handler om arbeidsflyt, effektivitet, valg av slaktemetoder, utnyttelse av hele slaktedyr og biprodukter. Videre handler kjerneelementet om kontinuerlig forbedringsarbeid og bruk av ny teknologi og teknikker som grunnlag for produktutvikling. Dessuten handler bærekraftig produksjon om avfallshåndtering, resirkulering og forebygging av utslipp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet

Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handler om kunnskap om pliktene og rettighetene i arbeidslivet og betydningen av trepartssamarbeidet. Videre handler kjerneelementet om å skape et psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet. Kjerneelementet handler også om sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenkning og respekt for meningsforskjeller og forståelse av hvordan dette påvirker arbeidsmiljø og produktivitet. Arbeidsliv og yrkesidentitet handler dessuten om virksomhetens mål og historie og tilhørighet i et yrkesfellesskap som fremmer faglig utvikling, likeverd og likestilling.

Mer informasjon om utdanningen, finner du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innenfor slaktefaget og som ønsker svennebrev. Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Dersom du ikke har norsk grunnskole må du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år og gjennomføres som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettstudier eller kombinert undervisning. Undervisningsformene kan variere, i noen fag er det også intensivkurs som går over ett semester.  

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken. 
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom. 
  • Nettstudium: Start når du vil – du styrer selv progresjonen! Du får tilgang til undervisningsmateriell og jobber fra egen PC. Veiledning fra nettlærer.

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

  • Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  • Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Hvis du har mindre enn to år med opparbeidet praksis i faget, så er det anbefalt å vente til høsten 2022 med å starte med teorien til fagbrev.

Ta kontakt med oss på telefon 22 47 60 15 hvis du er usikker på om dette gjelder for deg

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på. 

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i faget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no

Veien videre

For å kunne ta svenneprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer svenneprøven.

Bestått fagprøve fører frem til svennebrev.

Du har valgt:

Bransjeprogram for mat og drikke - Slakter intensivt

NB! Kurset er gratis for dere som er permittert fra, ledig i eller jobber innen mat- og drikkebransjen. Dette er kurset for deg som har allsidig erfaring innenfor yrket og ønsker fagbrev. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
1
Undervisningstimer:
60
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Tir
Start:
10.01.2023
Slutt:
23.05.2023
Kursid:
3823980101