Ambulansearbeider Vg2

Ambulansearbeider er for deg som har allsidig erfaring innen helsearbeid og vil jobbe med akuttmedisin og transport av pasienter, og ønsker å ta fagbrev som voksen.  
 
På kurset lærer du mer om ambulansemedisin, kommunikasjon og samhandling og yrkesliv i ambulansefag. 

Kurset forbereder deg til privatisteksamen i hvert fag.

Om studiet

Dette lærer du

Ambulansemedisin

 • kroppens oppbygging og funksjoner
 • kroppens regulerings- og kompensasjonsmekanismer ved sykdom og skade
 • undersøkelsesmetoder, vurdering og overvåking av vitale livsfunksjoner
 • tegn og symptomer på relevante somatiske og psykiske sykdomstilstander og behandling av pasienter i alle aldre
 • legemiddelgrupper og administrering og håndtering av de vanligste medisinene brukt i prehospital akuttmedisin
 • de vanligste virkningene og bivirkningene av medikamenter som brukes i prehospital akuttmedisin
 • hvordan aldersforandringer i kroppen virker inn ved sykdom og skade
 • normale svangerskap, fødsler og mulige komplikasjoner
 • god hygiene og smittevern i ambulansetjenesten
 • hvordan undersøke og håndtere bevisstløse og livløse pasienter

Kommunikasjon og samhandling

 • ambulansefagets plass i helsevesenet og samhandling med andre yrkesgrupper i ulike pasientforløp
 • kommunikasjonssystemer i ambulansetjenesten
 • samband og sambandsuttrykk
 • kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende, kolleger og personell fra ulike kulturer
 • yrkesetikk og etiske problemstillinger
 • hvordan stressreaksjoner kan påvikrke ambulansearbeideren og ulike mestringsstrategier
 • ulike strategier for konflikthåndtering

Yrkesliv i ambulansefag

 • redningstjenestens oppbygning og organisering og ambulansetjenestens oppgaver
 • prosedyrer og redningslinjer for samvirke mellom nødetatene og andre aktører i redningstjenesten
 • analoge og digitale kart
 • relevante lover og regler for ambulansetjenesten
 • ambulansetjenestens kvalitetssystem
 • tiltak innenfor helse, miljø og sikkerhet i ambulansetjenesten
 • profesjonell yrkesutøvelse og tverrfaglig samarbeid
 • miljøhensyn i yrkesutøvelsen
 • trafikksikkerhet og risiko ved utrykningskjøring med ambulanse
 • vurdering av eget arbeid og rapportering av avvik og uønskede hendelser
 • rettigheter og plikter i arbeidsforholdet
 • hvordan partene i arbeidslivet utfører sin samfunnsrolle i den norske modellen

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.  

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som vil ha fagbrev og som ønsker å arbeide med akuttmedisinsk behandling og transport av pasienter.

Opptakskrav er avlagt eksamen i fellesfagene på Vg1 og Vg2 samt programfagene på helse- og oppvekstfag Vg1. 

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning. Den er basert på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og individuell oppgaveløsning. 

Utdanningen er på deltid og går over to semestre.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til Lånekassen. Er du medlem i en fagorganisasjon,  vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist i hvert programfag ved offentlig videregående skole. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no.

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

I tillegg til programfagene i Vg1 og Vg2 må privatister som ønsker å få utstedt vitnemål etter endt utdanning, få godkjent YFF. Relevant arbeidserfaring eller relevante eksamener kan godkjennes som YFF. YFF godkjennes av fylket du tilhører. 

Veien videre

Veien fram til autorisasjon

Det er to veier fram til fagprøven som ambulansearbeider:

Den første veien er Lærlingeordningen, som passer for deg som har liten eller ingen praksis. I tillegg til eksamen etter hvert av de tre programfagene du gjennomgår  på dette kurset, må du ha bestått eksamen i fellesfag fra Vg1 og Vg 2  (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving), og ha to års læretid før du går opp til fagprøven som lærlingekandidat.

Den andre er praksiskandidatordningen. Hvis du har minimum fem års relevant yrkeserfaring, og har bestått den tverrfaglige teoretiske prøven som dette kurset forbereder deg til, kan du gå opp til fagprøven som praksiskandidat. Det er Fagopplæringskontorene – Utdanning.no som vurderer yrkeserfaringen din.

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon som ambulansearbeider.

Du har valgt:

Ambulansefag Vg2

Ambulansefag passer for deg som ønsker å jobbe med akutt medisinsk behandling og transport av pasienter. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev og autorisasjon etter gjeldende regler. På kurset lærer du mer om ambulansemedisin, kommunikasjon og samhandling og yrkesliv i ambulansefag. Kurset forbereder deg til privatisteksamen i hvert programfag. Vi tilbyr kurs for deg som mangler helse- og oppvekst vg1 programfagene. Ta kontakt for informasjon.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrømsvn 15
Samlet pris:
62900
Undervisningstimer:
300
Tidspunkt:
09.00 - 20.00
Start:
Startdato: 29.08.22. Kurset går mandag fra 16.00-20.00 og onsdag fra 09.00-15.00
Slutt:
07.06.2023
Kursid:
3756970484