Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering er en videreutdanning for deg som ønsker kompetanse i å delta i organisering og iverksettelse av tiltak for pasienter som er i en rehabiliteringsprosess etter behandling på sykehus. Du lærer blant annet å utarbeide individuelle planer til beste for brukerens nye livssituasjon.

Studiesteder

Virtuelt klasserom med fysiske samlinger i Oslo og Trondheim.

Dette lærer du

Disse temaene inngår i utdanningen:

 • Felles innledende fag i blant annet kommunikasjon, etikk, lovverk, helse- og omsorgstjenestens oppbygging og ansvarsområder
 • Rehabilitering som virksomhet, rehabiliteringsprosess og individuell plan
 • Målgruppen for rehabilitering, brukermedvirkning og yrkesutøvelse
 • Organisering, system og veiledning
 • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvordan søker du?

Søknad om opptak skjer via Samordna opptak. Søknadsperioden til hovedopptaket er fra 1. februar til 15.april.  

 • Søker du på formelt opptakskrav må du legge ved fagbrev eller vitnemål fra helse- og oppvekstfagene. Du bør også legge ved tjenestebevis/attest på relevant arbeidserfaring etter fullført videregående opplæring. Dette for eventuelt å oppnå tilleggspoeng. 
 • Søker du på grunnlag av betinget opptak må du legge ved dokumentasjon på at du er oppmeldt til fagprøven. 
 • Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved oppdatert og utfyllende CV og attest på relevant arbeidserfaring. I tillegg kan du bli bedt om å laste opp et kompetanseskjema med etterspurt dokumentasjon.

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig programfag. Du må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende

 • norsk Vg2 yrkesfaglig programfag, eller
 • bestått test i norsk på høyere nivå (Bergenstesten), eller
 • Norskprøven med minimum nivå B2 i alle delprøver, eller
 • Norsk trinn 3 fra universitetet

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres via virtuelle klasserom med noen fysiske samlinger i Oslo og Trondheim. Veiledning og refleksjon over teori og praktiske erfaringer er sentralt gjennom hele utdanningen.

På vår læringsplattform får du tilgang til fagtekster, fagartikler, filmklipp, øvingsoppgaver og nettmøter. Her leverer du også obligatoriske arbeidskrav som er del av utdanningen. Din personlige veileder svarer på spørsmål og gir deg tilbakemelding på oppgavebesvarelsene. 

Det er obligatorisk fremmøte på 75 % til undervisning og/eller nettmøtene. 

Du skal også gjennomføre praksis (15 studiepoeng) i løpet av utdanningen og levere praksisoppgave knyttet til praksis. Praksis gjennomføres på institusjoner som er relevante for utdanningen, i privat eller offentlig tjenestetilbud. Dersom du allerede jobber innen faget kan du avlegge praksis på eget arbeidssted. 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Utdanningen er offentlig finansiert, du betaler kun for bøker. I tillegg kommer en semesteravgift på 550 kroner per semester.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen.

Eksamen

Du skal gjennomføre eksamen i hvert fag/hvert emne. I tillegg gjennomfører du en fordypningsoppgave med avsluttende muntlig eksamen mot slutten av studiet. Eksamensformer er ordinær skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, gruppeeksamen, prosjektoppgave eller en kombinasjon av disse.

Før du kan avlegge eksamen i et emne må du ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav knyttet til emnet. Alle eksamener samt praksis og praksisoppgave må være bestått før du kan starte på din fordypningsoppgave mot slutten av studiet.

Vurderingsuttrykket er karakterenskalaen A–F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterene vil fremgå av vitnemålet.

Slik søker du

Du søker elektronisk på Samordna opptak. Når du søker må du legge ved all nødvendig dokumentasjon:

 • Fagbrev/vitnemål
 • Tjenestebevis
 • Eventuelt autorisasjon

Søknadsfrist til hovedopptaket var 15. april. Ledige studieplasser legges ut 25. mai.

Mer info? Ta kontakt!

Felles innledende fag i blant annet kommunikasjon, etikk, lovverk, helse- og omsorgstjenestens oppbygging og ansvarsområder, 10 stp