Miljøarbeid innen rus

Miljøarbeid fagskole

Med fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus blir du en ettertraktet medarbeider og ressurs i oppbyggingen av gode tilbud til personer med rusproblemer. 

Utdanningen kvalifiserer for arbeid med å gi rusavhengige nødvendig hjelp og gode tjenester. Arbeidet består gjerne i rådgivning og veiledning, oppsøkende arbeid, oppfølging i egen bolig og rehabiliteringsarbeid. 

Stedbasert undervisning

 • Lillestrøm
 • Drammen
 • Oslo
 • Tønsberg

Dette lærer du

Disse temaene inngår i utdanningen:

 • Felles innledende fag i blant annet kommunikasjon, etikk, lovverk, helse- og omsorgstjenestens oppbygging og ansvarsområder, 10 studiepoeng.
 • Grunnlagstenkning og lovverk innenfor rusforebyggende arbeid og rusbehandling/miljøarbeid, 7 studiepoeng.
 • Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid, relasjonskompetanse og psykososialt arbeid, 12 studiepoeng.
 • Organisering, system og veiledning, 7 studiepoeng.
 • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt, 9 studiepoeng.

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Utdanningen passer for deg som har fagbrev eller vitnemål fra videregående opplæring, programområde helse- og oppvekstfag. Enkelte utdanninger har egne opptakskrav innenfor programområdet. 

Hvordan skal du søke?

Søknad om opptak skjer via Samordna opptak. Søknadsperioden til hovedopptaket er fra 1. februar til 15. april.  

Opptak 

Opptakskrav er:  

 • fagbrev eller vitnemål fra videregående skole, programområde helse- og oppvekstfag 
 • realkompetanse 
 • betinget opptak (skal ta fagprøven i løpet av førstkommende høst)
 • Søker du på formelt opptakskrav må du legge ved fagbrev eller vitnemål fra helse- og oppvekstfagene. Du bør også legge ved tjenestebevis/attest på relevant arbeidserfaring etter fullført videregående opplæring. Dette for eventuelt å oppnå tilleggspoeng. 
 • Søker du på grunnlag av betinget opptak må du legge ved dokumentasjon på at du er oppmeldt til fagprøven. 
 • Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved oppdatert og utfyllende CV og attest på relevant arbeidserfaring. I tillegg kan du bli bedt om å laste opp et kompetanseskjema med etterspurt dokumentasjon.

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig programfag. Du må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende

 • norsk Vg2 yrkesfaglig programfag, eller
 • bestått test i norsk på høyere nivå (“Bergenstesten”), eller
 • Norskprøven med minimum nivå B2 i alle delprøver, eller
 • Norsk trinn 3 fra universitetet

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som stedbasert undervisning.  Veiledning og refleksjon over teori og praktiske erfaringer er sentralt gjennom hele utdanningen.  

På vår læringsplattform får du tilgang til fagtekster, fagartikler, filmklipp, øvingsoppgaver og nettmøter. Her leverer du også obligatoriske arbeidskrav som er del av utdanningen. Din personlige veileder svarer på spørsmål og gir deg tilbakemelding på oppgavebesvarelsene.

Det er obligatorisk fremmøte på 75 % til undervisningen.

Du skal også gjennomføre praksis (15 studiepoeng) i løpet av utdanningen og levere praksisoppgave knyttet til praksis. Praksis gjennomfører på institusjoner som er relevante for utdanningen, i privat eller offentlig tjenestetilbud. Dersom du allerede jobber innen faget kan du avlegge praksis på eget arbeidssted.  

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Utdanningen er offentlig finansiert, du betaler kun for bøker. I tillegg kommer en studentavgift på kr 500 per semester.

Utdanningen  er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen.

Eksamen

Du skal gjennomføre eksamen i hvert fag/hvert emne. I tillegg gjennomfører du en fordypningsoppgave med avsluttende muntlig eksamen mot slutten av studiet. Eksamensformer er ordinær skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, gruppeeksamen, prosjektoppgave eller en kombinasjon av disse.

Før du kan avlegge eksamen i et emne må du ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav knyttet til emnet. Alle eksamener samt praksis og praksisoppgave må være bestått før du kan starte på din fordypningsoppgave mot slutten av studiet.

Vurderingsuttrykket er karakterenskalaen A-F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterene vil fremgå av vitnemålet.

Slik søker du

Du søker elektronisk på Samordna opptak. Når du søker må du legge ved all nødvendig dokumentasjon:

 • Fagbrev/vitnemål
 • Tjenestebevis
 • Evt. autorisasjon

Søknadsfrist til hovedopptaket var 15. april. Ledige studieplasser legges ut 25. mai.

Mer info? Ta kontakt!